ජේඩ් බුද්ධ පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ජේඩ් බුද්ධ පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) 14 කැරට් කහ රන්, Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
මිනි ජේඩ් බුද්ධ පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
[璧] ජේඩ් පයි තැටිය (14 කේ) 14 කැරට් කහ රන්, Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
සුභ පැතුම් චීන සංකේතය හරිත ජේඩ් බාර් පෙන්ඩන්ට් (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ජේඩ් සිනාසෙන බුද්ධ පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) 14 කැරට් කහ රන්, Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
විකුණා අවසන්
දම් පැහැති ටෝඩ් ජේඩ් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
ජේඩ් සිනාසෙන බුද්ධ පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)