විචාර

199 සමාලෝචන මත පදනම්ව
95%
(190)
3%
(6)
2%
(3)
0%
(0)
0%
(0)
විශිෂ්ට
හරි හුරුබුහුටියි!
පැරණි ඉංග්‍රීසි ආරම්භක පෙන්ඩන්ට් - මාර්ගගතව ඇණවුම් කර ඇත!
ඉතින් හරිම ලස්සනයි
නියම කෑල්ලක්
ඉතා ලස්සනයි
3mm x 20 ”
උදව්
අද්විතීය නූගට් දාමය
තවත් තෘප්තිමත් ගනුදෙනුකරුවෙක්
සුබ
පරිපූර්ණ
නෙෆ්රිටි නෙක්ලස්