විචාර

224 සමාලෝචන මත පදනම්ව
96%
(214)
3%
(6)
1%
(3)
0%
(0)
0%
(1)
ඉතා තෘප්තිමත්
විශිෂ්ට තත්ත්වයේ / සේවාවක්
නියම ගුණාත්මකභාවය!
විශිෂ්ට
ලස්සන පෙන්ඩන්ට්
එහි පුදුම සහගතය
මහා
ස්වෝග් බෝම්බ ජයග්‍රහණය
ඉන්දියානු ප්‍රධාන මුද්ද
10 / 10
විස්මිත දාමය !!
මුදු කැඩී ඇත
විශිෂ්ට
විශිෂ්ට තත්ත්වයේ සහ විශිෂ්ට සේවාවක්
බෝල සහ දාම සමාලෝචනය
යහපත
නියම දාමය!
ලස්සන කෑල්ලක්
පිරිසිදු ප්‍රධාන කොටස