ෆිගාරෝ වැලන්ටිනෝ දාමය (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
අයිස්ඩ් ෆිගාරෝ දාමය (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ද්වි-නාද ෆිගාරෝ දාම 10K --න - Popular Jewelry
ත්‍රි-වර්ණ M න මිලානෝ (ෆිගාරෝප්) දාමය (14 කේ)
ෆිගාරෝ ලින්ක් දාමය (14 කේ රෝස් රන්)
දියමන්ති කැපීම ෆිගාරෝ කේබල් දාමය (14 කේ).