අන්ක් ප්ලේන් උත්තල වයනය පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
පේව් අන්ක් පෙන්ඩන්ට් (10 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ඊජිප්තු අනුබිස් සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
අං කැටයම් රේඛා පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) - Popular Jewelry
ඊජිප්තු පිරමිඩ අන්ක් සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (10 කේ)
දියමන්ති කපන අං පෙන්ඩන්ට් 10 කේ (සරල) - Popular Jewelry