යාච් ying ා කිරීම බේබි ඒන්ජල් (14 කේ) 14 කැරට් කහ රන්, Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
අයිසි බේබි ඒන්ජල් පෙන්ඩන්ට් (10 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
3D යාච් ying ා බේබි ඒන්ජල් පෙන්ඩන්ට් (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
යාච් ying ා කිරීම බේබි ඒන්ජල් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
බේබි ඒන්ජල් පෙන්ඩන්ට් (ස්ටර්ලින් රිදී)