නපුරු ඇස හම්සා පෙන්ඩන්ට් නේවි බ්ලූ (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
හම්සා දියමන්ති පෙන්ඩන්ට් කහ (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ලුහු line ු සටහන් හම්සා අත් පෙන්ඩන්ට් (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
හම්සා සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ).
හම්සා සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (10 කේ).
අයිස්-අවුට් හම්සා හෑන්ඩ් එක්ස්එල් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ලුහු lined ු සටහන් හම්සා අත් පෙන්ඩන්ට් (රිදී) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry