ඩේවිඩ් පෙන්ඩන්ට් 14K හි තරුව - Popular Jewelry
නපුරු ඇස හම්සා පෙන්ඩන්ට් නේවි බ්ලූ (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
හම්සා දියමන්ති පෙන්ඩන්ට් කහ (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ඩේවිඩ් මෙඩාලියන් නෙක්ලස්ගේ තරුව (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ඩේවිඩ් පෙන්ඩන්ට්ගේ තරුව (රිදී)