ටෙනිස් සෙන්ටිපෙඩ් බ්‍රේස්ලට් පෙන්ඩන්ට් (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
බේබි ට්‍රින්කට්ස් චාම් බ්‍රේස්ලට් (රිදී)
පබළු ජේඩ් සහ සීඑස් බ්‍රේස්ලට් (රිදී)
කළු අයිස් බාර්-ලින්ක් බ්‍රේස්ලට් (රිදී)
කළු ලෝහ ටෙනිස් බ්රේස්ලට් (රිදී)
නිල් ඔපල් බ්රේස්ලට් (රිදී)
නිල් ඔපල් CZ බ්රේස්ලට් (රිදී)
ද්විත්ව ෙගත්තම් වළලු (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ඉතාලි කියුබානු බ්රේස්ලට් (රිදී) මර්දනය කරන්න