බැරල් සහ බෝල දියමන්ති කැපුම් දාමය (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
නිල් ඔපල් දාමය (රිදී)
නිල් ඕවල් ඔපල් මාලය (රිදී)
නිල් ඕවල් ඔපල් මාලය (රිදී)
ක්‍රෙසන්ට්-කට් බෝල දාමය (රිදී)
වක්‍ර තැනිතලා මාලය (රිදී) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
නපුරු ඇස CZ මාලය (රිදී)
හම්සා හෑන්ඩ් සීඑස් නෙක්ලස් (රිදී)
හම්සා වටකුරු CZ මාලය (රිදී)
හෙරින්ග්බෝන් සුදු රිදී දාමය (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්