ගැලපින් බුල් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
මී [鼠] [Chinese] චීන රාශි චක්‍රය ජේඩ් පෙන්ඩන්ට්, Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්