100% යුදෙව් පෙන්ඩන්ට් (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ඩේවිඩ් පෙන්ඩන්ට් (14K) ඉදිරිපස දියමන්ති තරුව - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ටෙක්ස්චර්ඩ් චයි පෙන්ඩන්ට් (රිදී)
ඩේවිඩ් ඩයමන්ඩ් කට් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) හි තරුව - Popular Jewelry