මධ්‍යයේ: කැරට් 14 කහ රන් දියමන්තියක් කැපූ නැගෙනහිර ආසියානු මකරා ඉදිරිපස දර්ශනයේ සිටගෙන - Popular Jewelry
කැරකෙන පෆී මෙඩාලියන් පෙන්ඩන්ට් (24 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
ජේඩ් ඩ්‍රැගන් සමරු .ලකය
ටෙක්ස්චර්ඩ් අයිසි ඩ්‍රැගන් කුඩා පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ඩයමන්ඩ්-කට් ලකී ඩ්‍රැගන් පෙන්ඩන්ට් (24 කේ) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry
ට්‍රයි-කලර් ඩ්‍රැගන් සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ)
පෙරදිග ඩ්‍රැගන් පෙන්ඩන්ට් (රිදී) නිව් යෝර්ක් Popular Jewelry