ක්‍රෙසන්ට්-කට් බෝල දාමය (රිදී)
බෝල සහ බැරල් දියමන්ති කපන වැලි පිපිරුණු දාමය (24 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
බැරල් සහ බෝල දියමන්ති කැපුම් දාමය (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ඩ්‍රැගන් ලේසර් කපන බෝල දාමය (24 කේ) අගුළු දසුන - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ප්ලැටිනම් බැරල් සහ බෝල මාලය
බෝල් බාර් දාමය (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
බෝල් බාර් ඩයමන්ඩ් කට් දාමය (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
Ball න බෝල දාමය (14K) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්

Popular Jewelry

Ball න බෝල දාමය (14K)

සිට $1,692.99
දියමන්ති කපන බෝල් රෝස් දාමය (14 කේ).
හරස් පෙන්ඩන්ට් සහ බුලට් බෝල දාමය (24 කේ).