නැංගුරම් කුරුස අධ්‍යයන කරාබු (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ආක්ටික් චතුරස්රාකාර කරාබු (රිදී)
ළදරු පාද අධ්‍යයන කරාබු (14K)
ළදරු පාද සටහන් අධ්‍යයන කරාබු (14K)
බෝල් ස්ටඩ් කරාබු කුඩා (24 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්

Popular Jewelry

බෝල් ස්ටඩ් කරාබු (24 කේ)

සිට $270.99
බැලූන් සුනඛ අධ්‍යයන කරාබු (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
Bat Dangling CZ කරාබු (14K)

Popular Jewelry

Bat Dangling CZ කරාබු (14K)

$270.99
පබළු හරස් පොයින්ට් හග්ගි කරාබු (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්