යාච් ying ා කිරීම බේබි ඒන්ජල් (14 කේ) 14 කැරට් කහ රන්, Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
මැජස්ටික් ඒන්ජල් වින්ග් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ද්වි-නාද ඒන්ජල් වින්ග් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ඒන්ජල් වින්ග් සීඑස් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්