ද්වි-ස්වර ටයිගර් අක්ෂි සම්බන්ධක දාමය (14 කේ).
ටයිගර්-අයි ලින්ක් දාමය (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්