එමරල්ඩ්-කට් මැණික් හැලෝ කරාබු කොළ (14K) - ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
බම්බු විස්පර් හූප් කරාබු (14 කේ) ප්‍රධාන - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
සදාකාලික හින්ග් හූප් කරාබු (14 කේ) ප්‍රධාන - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අයිසි හෘද ලුහු line ු සටහන් හියු කරාබු (14K) ප්‍රධාන - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
මිරිදිය පර්ල් ස්ටඩ් කරාබු (රිදී) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අයිස්-අවුට් පාම් ට්‍රී ස්ටඩ් කරාබු (රිදී) ප්‍රධාන - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අයිසි ස්පයික් ස්ටඩ් කරාබු (රිදී) පැත්ත - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අයිස්-අවුට් ඉන්ෆිනිටි ස්ටඩ් කරාබු (14 කේ) ප්‍රධාන - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අයිස්ඩ් ඉන්ෆිනිටි ස්ටඩ් කරාබු (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්