නෙෆර්ටිටි ඩයමන්ඩ් කට් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) - Popular Jewelry
අන්ක් ප්ලේන් උත්තල වයනය පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ඊජිප්තු පිරමිඩ දියමන්ති කපන පෙන්ඩන්ට් (14K) (කුඩා ප්‍රමාණය) - Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්