අයිසි හෘද ලුහු line ු සටහන් හියු කරාබු (14K) ප්‍රධාන - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අයිස්-අවුට් ඉන්ෆිනිටි ස්ටඩ් කරාබු (14 කේ) ප්‍රධාන - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
අයිස්ඩ් ඉන්ෆිනිටි ස්ටඩ් කරාබු (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
Quilted Dotted Heart Pendant (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්

Popular Jewelry

Quilted Dotted Heart Pendant (14K)

$225.00
සුදුමැලි ග්ලැම් හෘද පෙන්ඩන්ට් විශාල (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ආනත ධාරා හෘද පෙන්ඩන්ට් (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
ක්විල්ටඩ් ග්ලැම් හෘද පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
Curvy Brush Finish Heart Pendant (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්

Popular Jewelry

Curvy Brush Finish Heart Pendant (14K)

$118.99
සුදුමැලි බුරුසු නිමාව හෘද පෙන්ඩන්ට් විශාල (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
මිටිය ධාරාව හෘද පෙන්ඩන්ට් විශාල (14K) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
සුදුමැලි පේව් හෘද අධ්‍යයන කරාබු (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
ඒකවර්ණ අයිස් හෘද අධ්‍යයන කරාබු (රිදී) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්