ස්ටෝන්සෙට් පොත් ලොකට් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
වටකුරු අනුස්මරණ පින්තූර පදක්කම් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති පදක්කම් පෙන්ඩන්ට් (14 කේ) ඉදිරිපස - Popular Jewelry - නිව් යෝර්ක්
දියමන්ති රටා මතකය රාමු පදක්කම් පෙන්ඩන්ට් (14K) - Popular Jewelry නිව් යෝර්ක්